Austame Teie privaatsust, seetõttu oleme koostanud käesoleva privaatsusteate, et Teil oleks ülevaade selle kohta, kuidas Teie isikuandmeid kogume, kasutame, säilitame ja jagame.

Betta zookaupluste ja www.betta.ee veebilehe vastutav andmetöötleja on OÜ Agamiks registrikoodiga 10135770, juriidilise aadressiga Võru 47C, 50111 Tartu, mis kogub isikuandmeid ja määrab nende töötlemise eesmärgid ja viisid. OÜ Agamiks edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS-le.

Millal käesolev privaatsusteade kohaldub?

Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga. Erinevad andmed, mis kogumis võivad kaasa tuua konkreetse inimese tuvastamise, on samuti isikuandmed. OÜ Agamiks tegutseb vastutava andmetöötlejana juhul, kui otsustab eesmärgi, milleks isikuandmeid kogutakse ning viisi, kuidas isikuandmeid töödeldakse.

Miks me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Isikuandmeid on OÜ-l Agamiks vaja koguda ning töödelda selleks, et ette valmistada lepingute sõlmimist või sõlmitud lepinguid täita, samuti selleks, et pakkuda klientidele allahindlusi ja teha isikupärastatud pakkumisi. Kogume üksnes selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise eesmärgi saavutamiseks.

Mis eesmärgil me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Kui olete meie olemasolev või potentsiaalne klient

1. Kliendiga lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks ning klientidele soovitud teabe edastamiseks.

2. OÜ Agamiks ja kliendi vahel sõlmitud lepingus sätestatud teenuste täitmiseks ja osutamiseks.

3. Meie toodetele ja teenustele toe osutamiseks.

4. Klientide tagasiside kaudu teenuste parandamiseks.

5. Meie toodete ja teenuste väärkasutuse vältimiseks.

6. Tervishoiu, ohutuse ja keskkonnanormide järgimiseks.

7. Arvete esitamiseks, ostude töötlemiseks, maksete tegemiseks ning kauba kohaletoimetamiseks kliendini.

8. Toodete ja teenuste sooduspakkumiste edastamiseks.

9. Teatud juhtudel kliendiprofiilide loomiseks, et pakkuda kliendile isikupärastatud soodustusi.

10. Töötervishoiu-, tööohutus- ja keskkonnanormide järgimiseks ning oma õigustatud huvides ärisaladuse, töötajate või teiste klientide kaitsmiseks võime isikuandmeid töödelda videovalve rakendamisega meie kauplemiskohtades. Videovalve rakendamisest teavitame kauplemiskohas vastava infotahvliga.

Kui olete meie olemasolev või potentsiaalne töötaja

1. Kui olete meie töötaja, kogume ja töötleme isikuandmeid, mis on vajalikud meie vahel sõlmitud töölepingu ja tööseadusandluse järgimiseks.
2. Kui tunnete huvi meie ettevõttes töötamise vastu, kogume isikuandmeid, mis on vajalikud hindamaks Teie sobivust ametikohale, millele kandideerite.

Kui olete meie teenusepakkuja või partner

1. Kogume ettevõtte esindaja piiratud isikuandmeid lepingute ettevalmistamiseks ja täitmiseks, infovahetuseks ning kokkulepete sõlmimiseks.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise õiguslik alus

Andmekaitse üldmääruse (GDPR) artikli 6 kohaselt pole lubatud isikuandmete töötlemine ilma piisava õigusliku aluseta. Seetõttu kohaldame Teie isikuandmete töötlemisel eelkõige ühte järgmistest GDPR-is nimetatud õiguslikest alustest:

1. Nõusolek: inimene on andnud meile selge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
2. Leping: töötlemine on vajalik meie ja selle inimese osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt inimese taotlusele.
3. Seadusjärgne kohustus: töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita juriidilist kohustust, milleks pole lepingujärgne kohustus.
4. Õigustatud huvi: töötlemine on vajalik meie või kolmanda isiku õigustatud huvides, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles inimese huvid või põhiõigused ja -vabadused.

Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

OÜ Agamiks võib teie kohta koguda ja töödelda järgimisi isikuandmeid:
1. Üldandmed, nagu nimi, perekonnanimi, telefoninumber, meiliaadress ja aadress.
2. Isikukood
3. Tagasiside meie teenuste ja toodete kohta.
4. Taotlused, mida meie klienditeenindajatele edastate.
5. Fotod ja videod teist, mis on salvestatud meie kauplemiskohtade territooriumil.
6. Teave, mille meie veebisaitidele, rakendustesse ja sotsiaalvõrgu lehtedele üles laadite, nt fotod või videod.
7. Taotlused meie teenuste kohta, mida lepingu alusel osutatakse.
8. Jälgimisandmed, mida meile meie veebisaitide, rakenduste ja üldiste veebiteenuste kaudu aktiivselt saadetakse. Need hõlmavad andmeid, nagu IP-aadress, veebilehitseja, mida kasutate, või keelesätted.
9. Kliendisuhte korral ostukäitumine teie ostude põhjal, mida teete meie müügikohtades kliendikaarti kasutades.
10. Töösuhte korral varasema töökogemuse ja hariduse andmed, nt ametinimetus, ametikoht, vastutusvaldkonnad, taust, huvid ametialases kontekstis.
11. Andmed, mille olete avalikustanud ja vabatahtlikult kolmandate isikute sotsiaalvõrkudele andnud.

Vastutava andmetöötlejana ei töötle OÜ Agamiks tundlikke isikuandmeid teile kaupade müügiks ja teenuste osutamiseks, kuid mõnikord on selliste andmete töötlemine meile kohustuslik, et täidaksime meile kehtestatud seaduslikke ja eetilisi kohustusi. Tundlikke isikuandmeid võidakse töödelda peamiselt järgmistel juhtudel:

* Kui olete töövõimetuslehel viibiv töötaja, võime töösuhet reguleerivate õigusaktide kohaselt töödelda mõningaid tundlikke isikuandmeid seoses teie terviseseisundiga.
* Kui olete isik, kellel on toimunud meie ettevõtte territooriumil õnnetusjuhtum, võime olla kohustatud töötlema teie terviseseisundiga seotud andmeid tööohutuse ja -tervishoiu normide järgimiseks ja sellise juhtumi registreerimiseks, et seda tulevikus vältida.

Kuidas me isikuandmeid kogume ja töötleme?

Üldjuhul kogume ja töötleme isikuandmeid, mille oleme saanud otse Teilt – see tähendab, et olete need andmed meile vabatahtlikult edastanud. Teatud juhtudel võime koguda isikuandmeid, mille on meile edastanud kolmas isik – näiteks kui Teie eest vormistab tellimust keegi teine, kuid märgib kauba kättesaajaks Teie isiku. Kauplemiskohtades, milles rakendatakse videovalvesüsteemi, võidakse Teist salvestada visuaalseid andmeid.

Kellega me isikuandmeid jagame?

Ettevõttesiseselt jagame isikuandmeid üksnes töötajatega, kes neid oma tööks vajavad. Jagame Teie isikuandmeid kolmandate isikutega üksnes juhul, kui see on vajalik lepingu täitmiseks (näiteks kauba kohaletoimetamiseks jagame Teie isikuandmeid postiteenuse osutajale) või juhul, kui meil on selleks õigusaktidest tulenev kohustus (näiteks tarbijavaidluste puhul võime jagada isikuandmeid Tarbijakaitseametile).

Kuidas me isikuandmeid kaitseme?

OÜ Agamiks töötleb isikuandmeid ohutul ja turvalisel viisil. Töötajad, kes kasutavad isikuandmeid töökohustuste täitmiseks, on koolitatud käitlema andmeid turvaliselt. Meie IT-süsteemid on vaikimisi seadistatud andmeid säilitama ja töötlema ohutult ja turvaliselt. Kasutame vajadusel andmete krüptimist ja anonüümseks muutmist. Isikuandmeid ei töödelda kauem, kui see on vajalik. Tavapärane andmete säilitamise aeg on 6 kuud alates hetkest, mil me Teie andmeid aktiivselt ei kasuta. Mõnedel juhtudel võib õigusaktidest või sõlmitud lepingust lähtuvalt andmete säilitamise aeg olla eeltoodust erinev. Järgime minimaalse andmekasutuse põhimõtet, kogudes üksnes minimaalse hulga andmeid, mida vajame teenuste või toodete pakkumiseks või lepinguliste suhete ettevalmistamiseks või täitmiseks .

Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

1. Teil on õigus nõuda juurdepääsu isikuandmetele, mida Teie kohta säilitame. Teile andmete väljastamiseks peame veenduma, et väljastame andmed selleks õigustatud isikule – seetõttu on vajalik enne andmete väljastamist Teie isik tuvastada.

2. Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist või isikuandmete parandamist, loobuda isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekust, esitada vastuväide isikuandmete töötlemisele või nõuda andmete ülekandmist. Juhul, kui soovite isikuandmete töötlemise lõpetamist ja andmete kustutamist, ei saa me Teile pakkuda mitmesuguseid teenuseid, sealhulgas kliendikaardi soodustusi ja personaalseid allahindlusi.

3. Isikuandmetega seonduvate õiguste kasutamiseks palume Teil võtta meiega ühendust kodulehe kontaktivormi kaudu.

4. Kui soovite, et meie veebilehe külastuse käigus ei töödeldaks küpsiste kasutamise kaudu Teie isikuandmeid, soovitame Teil sisse lülitada privaatse sirvimise.

5. Teil on õigus esitada Teie isikuandmete väärkasutuse kahtluse korral kaebus Andmekaitse Inspektsioonile: telefon 627 4135, e-post: info@aki.ee, postiaadress: Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129.

 

 

 
Tooted & Transport  /  Kontaktinfo


EDASI